มาสร้างการแจ้งเตือนผ่าน ​Line ด้วย Line Notify กัน

สวัสดีกลุ่มฅนเขียนโปรแกรม ได้มีโอกาสเขียนโปรเจค เล็กๆ ในการแจ้งเตือนผ่าน Line เลยจะมาแนะนำ เพือนๆ กัน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างการแจ้งเตือนผ่าน Line Application

ตัวอย่างการนำไปใช้

 • แจ้งเตือน Request ต่างๆจาก Application ของเรา ไปยัง Line
 • แจ้งเตือน Network Alert ต่างๆ
 • แจ้งเตือน Log Error Message

Lesson 1 สร้าง token

เริ่มจาก เข้า https://notify-bot.line.me แล้วก็  Login เข้าไปเลยครับ

เลือก Menu My Page จะแสดงรายชื่อ กลุ่มทีเรา Add Line Notify ไว้

ขั้นตอนถัดไปเราต้องเอา  token สำหรับไว้ส่ง  push เลื่อน scroll มาล่างสุดจะเจอดังภาพ

เลือก Generate token

เลือก Group ที่ต้องการ ส่ง push หรือจะเลือกเป็นแบบ 1-on-1 chat with LINE Notify กรณีต้องการส่งให้เราคนเดียว

จะได้ token. ดังภาพ กด copy เพื่อไประบุใน code

ไปที่ Line ของเรา เพื่อ  Add friend ที่ชื่อ Line Notify ในกลุ่มที่เราอยากให้ส่งข้อความเข้าไป

Lesson 2 ทดสอบการส่งข้อความด้วย postman

จะทดสอบส่ง push message ด้วย HTTP code ตามนี้

POST /api/notify HTTP/1.1
Host: notify-api.line.me
Authorization: Bearer <Your Token>
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 33

message=สวัสดี ,ชาวฅนเขียนโปรแกรม

กำหนด  URL เป็น https://notify-api.line.me/api/notify

ระบุ Header key Authorization => Bearer <Your token>

กำหนด body เป็น x-www-form-urlencoded

จะได้ข้อความดังภาพ


Lesson 3 นำไปใช้งานจริง

ในบทความนี้เราสร้างเป็น function php ไว้ใช้งานกันนครับ

function line_notify($token,$data) {
  
  //$queryData = array(‘message’ => $message);
  $message = http_build_query($data,'','&amp;');//แปลง array เป็นรุปแบบ query string

	$chOne = curl_init(); 
	curl_setopt( $chOne, CURLOPT_URL, "https://notify-api.line.me/api/notify"); 
	curl_setopt( $chOne, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0); 
	curl_setopt( $chOne, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0); 
	curl_setopt( $chOne, CURLOPT_POST, 1); 
	curl_setopt( $chOne, CURLOPT_POSTFIELDS, $message); 
	$headers = array( 'Content-type: application/x-www-form-urlencoded', 'Authorization: Bearer '.$token.'', );
	curl_setopt($chOne, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); 
	curl_setopt( $chOne, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 
	$result = curl_exec( $chOne ); 

	//Result error 
	if(curl_error($chOne)) 
	{ 
		//echo 'error:' . curl_error($chOne); 
	} 
	else { 
		$result_ = json_decode($result, true); 
		//echo "status : ".$result_['status']; echo "message : ". $result_['message'];
	} 
	curl_close( $chOne );  
}

ส่วนของการเรียกใช้

 $image_thumbnail_url="<Your url thumbnail photo>";//กรณีต้องการส่งรูปด้วย
 $image_fullsize_url="<Your url photo>";//กรณีต้องการส่งรูปด้วย
 $message="สวัสดี ,ชาวฅนเขียนโปรแกรม";
 $data = array(
     'imageThumbnail' => $image_thumbnail_url,
     'imageFullsize' => $image_fullsize_url,
     'message' => $message,
 );
 line_notify("<You token>",$data);

สรุป

limit.ในการส่ง อยู่ที่ 1,000 ครั้งต่อชั่วโมง ถือว่าเป็นตัวเลือกแทน sms ในการส่ง ข้อความหรือแจ้งเตือนต่างๆ เช่น เรื่องการ. monitor server down,request notification ในกลุ่ม.Line ขององค์กรได้เป็นอย่างดี